GARANTII

OÜ PTF Arssin tagab maaletoodud ja paigaldatud katusekatte täieliku veepidavuse. Garantii kehtib nii paigaldustöö kui ka materjali kohta. Garantii on kuni 10 ( kümme) aastat alates Tellija poolt töö vastuvõtmise kuupäevast.

Garantii tingimused:

1. Tellija või valdaja järgib katuse hooldusjuhendit .

2. Tellija või valdaja teostab kord aastas katuse ülevaatuse. Ülevaatuse kohta koostatakse akt, millest üks eksemplar jääb Tellijale, teine eksemplar saadetakse OÜ-le PTF Arssin. Ülevaatusega tehakse kindlaks katusekatte seisund ja fikseeritakse katuse elemendid. Tellija või valdaja on kohustatud arvestama ülevaatuse käigus talle tehtud märkustega katuse hooldamise kohta.

3. Kui Tellija või valdaja poolt teostatakse katusel täiendavaid töid, nagu näiteks antennide paigaldamine, on Tellija kohustatud enne tööde alustamist teatama sellest OÜ-le PTF Arssin ja leppima kokku tööde õiges teostamises. Vastasel juhul lõpeb OÜ PTF Arssin garantii.

4. Tellija või valdaja on kohustatud võimalikust katuse läbijooksust viivitamatult teatama OÜ-le PTF Arssin. Seejuures on Tellija kohustatud tegema kõik temast sõltuva, et läbijooksu koheselt sulgeda. Kui on ilmne, et läbijooksu on suhtutud ükskõikselt, ei korva OÜ PTF Arssin läbijooksust tulenevaid kahjusid.

5. OÜ PTF Arssin isoleerib läbijooksu omal kulul ja korvab läbijooksust põhjustatud kahju juhul, kui läbijooksust on teatatud õigeaegselt. Garantii alla ei kuulu läbijooksud ja defektid, mis tekivad OÜ-st PTF Arssin sõltumatutel põhjustel.

6. Garantii hakkab kehtima juhul, kui Tellija on tasunud kõikide tegelikult tehtud tööde eest õigeaegselt ja täies mahus.

7. OÜ PTF Arssin reorganiseerimise, ümbernimetamise või likvideerimise korral kohustub OÜ PTF Arssin teatama Tellijale oma õigusjärgse ettevõtte nimetuse, aadressi ning muud võimalikud rekvisiidid.